Who's Online

We have 32 guests online

Partners

Featured Links:

MICRORESIDENCE NETWORK
Worldwide Network of Micro Artists' Residencies

ArmArtPhoto
Armenia: Art & Photography.

CORPOHOST
Web hosting, domain names, SEO

Res Artis
Worldwide network of artist residencies.

Ceardlann na gCnoc
Visual Art and Media Workshop.

Galerie La Vieille Poste
Gallery and project space for Moorland Productions set in Larroque, S.W. France..

ACCEA
NPAK. Armenian Center for Contemporary Experimental Art.
Exhibition of Teresa Paiva in ACCEA, Yerevan

artSpolia - Mute Speak

 

‘Spolia is a Latin word meaning "the spoils" which is used to describe works of art and architecture made with materials salvaged from old works. “
in Wikipedia

 

Artist: Teresa Paiva (Portugal/UK)

Resident artist at ACOSS

 

Exhibition in ACCEA, Yerevan, Armenia

Opening: 20th March, 2014

at 5 pm

Address: 1/3 Pavstos Buzand, Yerevan

 

 

Departing from the notion that history , comes to us inevitably through fragments subject to interpretation , ‘ Spolia – Mute Speak ‘ sets out to explore the appropriation of materials , artifacts and collected imagery into the creation of new work, whilst addressing paradoxes between fragment and whole , material and meaning and the creative potential of fragments, traces and the residual.

Drawing from processes close to archeological research and architectural restoration , the gathered ‘archive’ and locally salvaged/found elements and materials are here employed , not only as means of documentation and research, but equally to propel and articulate new artistic vocabularies evoking a multitude of meanings, thus unfolding other possible narratives .

Although proposing other 'realities' , these somewhat differ from the concept of hyperreality (as described by Jean Baudrillard *) : they do not operate as replacements to the real with an idealised version of itself, but aim to stimulate alternative insights on the socio - political contexts of the local , informed by cross-cultural pollinations across time , embed both with historical and mundane references and direct quotidian experiences.

Recurring to a plethora of medias , through juxtaposing and layering strategies , revealing and concealing , the work here presented is per si ambiguous , intertwining past, present and future, reality and fiction.

History becomes somehow a construction, still in the making...
ունի հետաքննել նյութերի ձեռքբերումն ու իրերն ու հավաքված պատկերները նոր աշխատանք ստեղծելու համար օգտվելու գաղափարը, միաժամանակ անդրադառնալով հակասություններին, որոնք առակա են ամբողջի և ֆրագմենտի, նյութի և իմաստի, ինչպես նաև ստեղծագործական պոտենցիալի և ֆրագմենտների, հետքերի ու մնացորդների միջև:
Օգտվելով հնագիտական ուսումնասիրության ու ճարտարապետական վերակառուցման հետ առնչվող գործընթացներից, տեղում հավաքված արխիվը, էլեմենտներն ու նյութերը ներգրավվել են ոչ միայն որպես փաստագրության և ուսումնասիրության միջոցներ, այլ նաև որպես նոր գեղարվեստական բառապաշարի մղիչ և քաջալերող, խթանելով բազմակի մեկնաբանություններ, որոնց հետևանքով նաև կբացվեն առավել հավանական արտահայտչաձևեր:


 

 

 

Maillist

Newsletter
Invitation


Receive HTML?